Ceník

Vstupné:

20,- Kčza osobu (1 – 99 let)
1200,- Kč / hod. + půjčovnéskupina – organizovaná výuka (pouze na objednání)
1200,- Kč / hod. + půjčovnénarozeninová oslava (pouze na objednání)
580,- Kč / 45 min.MŠ, ZŠ nezřizované MČ P9 (pouze na objednání)

Natáčení spotů a žurnalistické aktivity – pouze po dohodě se zřizovatelem.

Upozornění: Jedna dospělá osoba (18-99 let) může doprovázet max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, tudíž o organizovanou výuku.

Půjčovné:

zapůjčení kola včetně ochranných pomůcek 30,- Kč / hod
zapůjčení elektrických vozítek 100,- Kč / hod (nosnost max. 30 kg)
zapůjčení šlapacích vozítek 60,- Kč / hod
zapůjčení ochranných pomůcek samostatně 20,- Kč / hod

Upozornění:

 • výměna vozítek pouze za shodný typ a velikost, jinak se účtuje nová plná cena za zapůjčení.
 • při vrácení vozítek po kratší době se peníze nevrací.
 • při překročení nad 5 minut výpůjční doby dopravních prostředků bude účtována ve výši poloviny půjčovného za hodinu.
 • při překročení nad 15 minut výpůjční doby dopravních prostředků bude účtována cena ve výši půjčovného za hodinu.

Záloha:

Záloha za půjčení věcí bude použita pro případné poškození svěřených věcí (větší než je jejich běžná amortizace) nebo jejich ztrátu:

 • záloha na samostatnou výpůjčku přilby 100,- Kč
 • záloha na výpůjčku kola a šlapacího vozítka včetně přilby 300,- Kč
 • záloha na výpůjčku elektrického vozítka 500,- Kč

Oslavy, firemní akce:

Dětské dopravní hřiště je možné si pronajmout na firemní akce, narozeninové či rodinné oslavy. Hodinová sazba je 1 200,- Kč (půjčovné není zahrnuto). Prosíme, rezervujte si hřiště minimálně se 14ti denním předstihem, abychom mohli o uzavření informovat rodičovskou veřejnost. Konáme tak na webových stránkách a taktéž na nástěnce u hřiště.

Entrance fee:

20,- CZKper person (1 – 99 years)
1200,- CZK / hour + lending feegroup – organized lesson (needs to be ordered in advance)
1200,- CZK / hour + lending feebirthday party (needs to be ordered in advance)
580,- CZK / 45 min.kindergartens, primary schools not established by Prague 9 Municipality (needs to be ordered in advance)

Shooting spots and journalistic activities – only after agreement with the founder.

Notice: One adult (18-99 years) may be accompanied by a maximum of 3 children otherwise it is a group which means organized lesson.

Lending fee:

bike rental including protective equipment 30,- CZK / hour
electric cars rental 100,- CZK / hour (load capacity max. 30 kg)
pedal cars rental 60,- CZK / hour
rental of protective equipment is separate
20,- CZK / hour

Notice:

 • replacement of carts for the same type and size only, otherwise a new full price for the rental is charged.
 • when returning a car earlier, the money is not refunded.
 • if you exceed 5 minutes of the rental time of carts, you will be charged half the rental rate per hour.
 • if you exceed 15 minutes of the rental time of carts, the price of the rental fee per hour will be charged.

Deposit:

The deposit for the rental will be charged when returning damaged equipment (greater than their normal amortization) or their loss:

 • deposit for a separate helmet rent 100,- CZK
 • deposit for bike and pedal car rent including helmet 300,- CZK
 • deposit for the electric car rent 500,- CZK

Celebrations, corporate events:

A childrens playground can be rented for corporate events, birthday parties or family celebrations. The hour rate is 1.200,- CZK (rent fee is not included). Please book the playground at least 14 days in advance so that we can inform the parental public about the closure. We inform on the website as well as on the notice board at the playground.