Návštěvní řád

Upozornění pro návštěvníky:

 • DDH poskytuje prostor na přípravu dětí před vstupem do silničního provozu. Mohou si na zmenšených vozovkách vyzkoušet aplikaci svých znalostí, ať již na kolech, koloběžkách eventuálně na zapůjčených el. vozítkách.
 • DDH mohou je určeno pro děti do 10-ti let, pokud je zabezpečený dozor dospělé osoby.
 • Za děti nese v plném rozsahu odpovědnost dohlížející dospělá osoba.
 • Jedna dospělá osoba může dohlížet na max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, a tudíž o organizovanou výuku.
 • Při jízdě na dopravních prostředcích (koloběžky, kola a el. vozítka) musí být používána schválená ochranná přilba.
 • Na DDH je možnost zapůjčení dopravní prostředků a ochranné přilby, ceník a pravidla jsou dostupná na nástěnkách a na web stránkách.
 • Půjčovné je vždy na jednu hodinu!
 • Veškeré platby pouze v hotovosti!
 • Při zápůjčce se dopravní prostředek vydává podle reálných dispozic a možností.
 • Návštěvník může použít vlastní dopravní prostředek.
 • Jezdit na DDH mohou pouze děti do 10-ti let!
 • Účastníci provozu jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy.
 • V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí v případě doteku vznik popálenin. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 • Návštěvník je povinen prokázat se dokladem o zaplacení vstupného a případně půjčovného po celou dobu návštěvy dopravního hřiště.
 • Jednorázové vstupné opravňuje k pobytu na DDH do zavírací doby, nebo zásahu vyšší moci. Při opuštění areálu je nový vstup zpoplatněn.
 • Provozovatel neručí na DDH za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele, uložené na místě, které k tomu není stanovené.
 • Při porušení řádu, nebo nevhodném chování může správce osobu vykázat z DDH bez nároku na vrácení vstupného.

Na DDH platí zákaz:

 • Poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení.
 • Vstupu se zvířaty.
 • Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
 • Manipulace s otevřeným ohněm.
 • Užívání zařízení, pokud je jeho povrch kluzký, popřípadě při zjištění závady.
 • Úmyslného narážení do ostatních dopravních prostředků a tím jejich poškozování.
 • Přetěžování el. vozítek nad stanovený limit moto 20 kg, auto 30 kg.
 • Vyvážet zapůjčené dopravní prostředky mimo DDH.
 • Přelézat, nebo poškozovat oplocení DDH.
 • Lezení na stromy a lámání větví.
 • Jízdy na kolečkových bruslích, jednokolkách dále používat k jízdě skateboard, Longboard, Cruiser, Waveboarding, Segway a obdobných prostředcích.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a případné pokyny správce.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
 • Udržovat čistotu.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně, nebo vybavení hřiště, či nálezem předmětů ohrožujících bezpečnost, oznamte to, prosím neprodleně personálu DDH.

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště (Karel Zelenka) (+420) 739 311 721
Hasiči 150
Policie 158
Záchranná služba 155
Tísňové volání/SOS 112
Městská policie 156